MIB Menn i barnehagen

Mannlige ansatte i barnehagen er ikke et mål i seg selv. Det er et mål for å oppnå et annet mål, målet om en best mulig barnehage.

Barnehagen er en viktig likestillingsarena. For å kunne etterleve Norlandia Barnehagenes verdigrunnlag er personalets betydning som rollemodeller viktig. For oss er det viktig å vise hverandre på en naturlig måte hvordan vi kan opptre og utføre ulike typer arbeidsoppgaver uavhengig av kjønn.

Vi ønsker et utvidet mangfold i tilbudet. Vi vil skape vilkår for å gi gutter og jenter samme muligheter for utvikling uten å hemmes av tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Vi ønsker barnehager som reflekterer samfunnet.

Vår målsetting er å rekruttere flere menn og beholde menn gjennom  tiltak som bl.a:

  • deltakelse og synliggjøring på arenaer der vi kan tiltrekke oss menn
  • aktiviteter og samlinger for og med menn for å skape utvikling, tilhørighet og fellesskap blant våre menn på tvers av Norlandia Barnehagene.

 

 

Lenke til Kunnskapsdepartementets nettsted:  

http://www.mennibarnehagen.no/?page_id=150 

Lenke til temahefte om Menn i Barnehagen (utdanningsdirektoratet)

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Temahefter/Menn-i-barnehagen-om-a-rekruttere-og-beholde-menn-i-barnehagen/