Vår pedagogikk

Barnets beste er det viktigste for oss, og derfor setter vi pedagogisk kvalitet og systematisk utvikling på agendaen. Vi voksne er barnas støttespillere, som lytter, ser og tar dem på alvor i hverdagen. Vår pedagogikk bygger på Lov om barnehager og forskrift om ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”, og danner grunnlag for barnehagenes innhold.

I forskrift om ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” står det: Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for lek og omsorg, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Gjensidige handlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre er forutsetninger for barnets danning. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte.

Medvirkning fra barna, foreldrene og personalet, samt fysiske forhold, barnehagens beliggenhet og nærmiljø, bidrar til at det er et mangfold innenfor tilbudet som Norlandia barnehagene gir.

Leken er sentral i barns liv og i barnehagens virke, uansett filosofisk retning og lokal forankring. Vi ser på leken som en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom.

Barna lærer gjennom det de opplever og erfarer i samvær og lek i spontane og planlagte læringssituasjoner. Barna oppmuntres til å uttrykke seg selv, sine evner og ferdigheter i et utviklende og godt lekemiljø.

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel og utvikling i barnehagen, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

• Leken er lystbetont, gir glede og erfaringer.
• Leken springer ut fra indre motivasjon 
• Leken er universal og tar vare på mangfoldet hos individer i en gruppe 
• Leken styrker relasjoner og er en verdifull arena for samspill 
• Lek gir lystbetont læring.

Dette danner grunnlag for vår pedagogiske visjon: – med livslang lyst til lek og læring

Vår felles pedagogiske platform:

  • Styringsdokumentet: Vårt styringsdokument legger grunnmuren for det pedagogiske arbeidet vi gjør hver dag. Det er et overordnet og strategisk styrende dokument, som skal sikre helhet og utvikling i vårt barnehagefaglige arbeid. 

  • Kvalitetutviklingsprosjektet:Vi startet i 2016 et forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt for alle våre barnehager.

  • Refleksjonsmodellen: Vi ønsker at alle voksne skal få styrket sin pedagogiske bevissthet. Refleksjonsmodellen skal bidra til å videreutvikle kvaliteten i vårt faglige arbeid.

  • Kompetanseutvikling:  Lederutviklingsprogram og interne kurs er viktig for oss, og vi investerer systematisk i våre ansattes kompetanse. Våre ansatte er vår viktigste ressurs!

  • Verdiene våre: Vi er en verdibasert virksomhet, og er kompetente, ambisiøse, respektfulle og energiske i arbeidet vi gjør.

Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt
Barnets beste er det viktigste for oss, og derfor setter vi pedagogisk kvalitet og systematisk utvikling på agendaen. Vi voksne er barnas støttespillere, som lytter, ser og tar dem på alvor i hverdagen.

Ved hjelp av refleksjon som metode skal vi i fellesskap etablere en høyere pedagogisk bevissthet. Vi skal vite hvorfor vi gjør som vi gjør – og vi skal gjøre det vi sier at vi skal gjøre. Utviklingsprosjektet er en stor felles satsning på pedagogisk kvalitet i Norlandia barnehagene. Kvalitet i barnehagen er betydningsfullt, og vi har som mål å være ledende på kvalitet.